LogoTilabFood

Vi strävar efter både
hållbara relationer
och hållbara produkter.Det är otroligt viktigt för oss att samarbeta med företag som har en seriös kvalitets- och miljöpolitik.
I produktutvecklingen är hållbarhetsarbetet också en avgörande faktor. Det sociala arbetet är också oerhört viktigt och vi arbetar därför enbart med leverantörer som följer vår uppförandekod.


Vi har valt att arbeta med transportbolag med gott renommé som hela tiden strävar efter att minimera sin miljöpåverkan. Man utbildar därför sina medarbetare i miljöfrågor och arbetar aktivt med att minska utsläpp av växthusgaser från den egna transportverksamheten . Vi arbetar ständigt med att optimera och miljöeffektivisera vår logistikplanering.Som importör och distributör ställer vi höga krav på oss själva och våra leverantörer och tar ett stort ansvarar längs med hela varukedjan. Vi värnar såväl om miljön i våra hemtrakter i de värmländska skogarna som att allt går rätt till i produktionen av våra importerade produkter.Vi är certifierade enligt IP-standard och Sigill kvalitetssystem AB:s grundcertifiering IP Livsmedel. Denna standard innehåller krav baserade på livsmedelslagstiftningen och befäster vårt goda arbete rörande HACCP, livsmedelssäkerhet, spårbarhet, hygien och märkning. Vi är också anslutna till REPA.Vi skall genom öppenhet och engagemang för miljöfrågorna skapa förtroende för vår verksamhet hos kunder, ägare, anställda, allmänhet och myndigheter. Detta förtroende ska vi också agera utifrån. Genom att ständigt värdera det vi gör utifrån dess miljöpåverkan arbetar vi för en hållbar framtid.


Att bedriva ett aktivt miljöarbete och minska företagets miljöpåverkan är ett fortlöpande arbete som kräver ständiga förbättringar. Detta arbetar vi med genom att föra en tät dialog med såväl kunder som leverantörer samt efterfölja våra certifieringars kravställningar.